fbpx

Strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych w plikach cookies m.in. w celach statystycznych. W programie służącym do obsługi internetu (przeglądarce internetowej) możesz zmienić ustawienia dotyczące akceptowania plików cookies. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji, wraz ze wskazówkami dotyczącymi zmiany ustawień, można znaleźć w Polityka prywatności.

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO BRATEX DEKER PUNKT

I. Postanowienia ogólne.

 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania oraz warunki uczestnictwa w programie lojalnościowym Bratex Deker Punkt (BDP) (dalej: Program).
 2. Organizatorem Programu jest Bratex Dachy Mrzygłód Spółka Komandytowa z siedzibą w Dębicy przy Przemysłowej 22, 39-200 Dębica, wpisana do rejestru przedsiębiorców – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000320498przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 8722225215, email: dekerpunkt@bratex.pl (dalej: Organizator).
 3. Celem Programu jest skupianie osób pracujących z produktami Organizatora oraz organizowanie dla nich szkoleń doskonalących, spotkań i premiowanie za stałą współpracę.
 4. Program obowiązywać będzie do odwołania przez Organizatora.
 5. Program umożliwia zbieranie punktów na podstawie kuponów dostarczanych wraz z produktami lub kuponów na specjalnych kartach, a następnie wymienianie ich na nagrody dostępne w katalogu Programu, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
 6. Uczestnik przystępując do Programu zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu. Ponadto Uczestnik przystępując do Programuzobowiązuje się do przestrzegania zasad zawartych niniejszym regulaminie, a także potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Programie.
 7. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie internetowej bratex.pl.

II. Warunki uczestnictwa w Programie.

 1. Uczestnikiem Programu może być wyłącznie pełnoletnia osoba instalująca wyroby Organizatora w trybie regularnym, a w szczególności praktyk blacharz, dekarz, instalator lub monter.
 2. W celu uczestnictwa w Programie Uczestnik zobowiązany jest zarejestrować się w Programie podając swoje dane osobowe (w szczególności: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail).
 3. Procedura rejestracji w Programie rozpoczyna się od wskazania po zainstalowaniu Aplikacji przez osobę, o której mowa w ust. 1 numeru telefonu, na który zostanie wysłany kod weryfikacyjny poprzez wiadomość SMS. Po wprowadzeniu prawidłowego kodu weryfikacyjnego Aplikacja poprosi o podanie pierwszego kodu wskazanego na kuponie załączonym do produktów Organizatora dostarczonych ostatecznemu odbiorcy. Wprowadzenie prawidłowego kodu spowoduje zarejestrowanie w Programie.
 4. Kody o których mowa w ust. 3 umieszczane są wyłącznie na kuponach załączonych przez Organizatora do następujących jego produktów: blachodachówki, blachy trapezowe, rąbek zatrzaskowy, rąbek na felc w postaci paneli oraz blachy w kręgu, blachodachówki modułowe, system rynnowy Struga i inne, do których dostarczono kupony z kodami.
 5. Uczestnik może być zarejestrowany w Programie tylko jeden raz.
 6. Zarejestrowanie Uczestnika w programie nastąpi automatycznie po zakończeniu procesu rejestracji, o czym zostanie poinformowany.
 7. Organizator zastrzega sobie możliwość weryfikacji, czy Uczestnik spełnia warunki udziału w Programie.
 8. W przypadku stwierdzenia naruszenia warunków uczestnictwa przed zarejestrowaniem w Programie i założeniem konta, Organizator odmówi rejestracji w Programie i założenia konta.
 9. W przypadku stwierdzenia naruszenia warunków uczestnictwa po zarejestrowaniu w Programie i założeniu konta, Organizator zablokuje lub usunie konto Uczestnika.
 10. Usunięcie konta Uczestnika oznacza wykluczenie z Programu, a zebrane punkty ulegają przepadkowi.
 11. Zgłoszenie udziału w Programie musi być dokonane w sposób wskazany w regulaminie. Niespełnienie któregokolwiek z warunków zgłoszenia udziału w Programie spowoduje nieważność zgłoszenia do Programu.
 12. Osoba przystępująca do Programu wyraża zgodą na przetwarzanie jej danych osobowych.
 13. Uczestnik ma możliwość zalogowania się do jego konta w Programie za pośrednictwem aplikacji mobilnej pn. Deker Punkt (dalej: Aplikacja).

III. Otrzymywanie punktów. Wymiana punktów na nagrody.

 1. Uczestnik po zarejestrowaniu w Programie i założeniu konta otrzymuje możliwość zbierania punktów w Programie.
 2. W celu otrzymania punktów Uczestnik zobowiązany wprowadzenia za pośrednictwem Aplikacji kodu wskazanego na kuponie załączonym do produktów Organizatora dostarczonych ostatecznemu odbiory.
 3. Uczestnik może zbierać punkty tylko i wyłącznie za produkty, które osobiście lub przy pomocy/współudziale współpracowników instaluje na obiekcie.
 4. Uczestnik nie ma prawa do zbierania punktów za pomocą kodów otrzymanych z niewiadomych źródeł lub w bliżej nieokreślonym miejscu oraz w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszego regulaminu.
 5. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Uczestnika zasad w zakresie zbierania punktów, Organizator odmówi przypisania punktów Uczestnikowi w zakresie objętym naruszeniem.
 6. Organizator ma prawo do weryfikacji prawidłowości zbierania punktów przez Uczestników i w tym celu Organizator może w szczególności skontaktować się z każdym Uczestnikiem i wyjaśnić prawidłowość dokonanego zgłoszenia punktowego.
 7. Uczestnik otrzymuje punkty w ilości wskazanej w aktualnie obowiązującym katalogu nagród.
 8. Punkty są przyznawane w ilości uwzględniającej zasady obowiązujące w chwili przesłania kodu przez Uczestnika.
 9. Uczestnik może sprawdzić aktualną ilość naliczonych mu punktów za pośrednictwem Aplikacji.
 10. W przypadku odstąpienia od ostatecznego klienta od umowy sprzedaży produktów Organizatora za zainstalowanie, których Uczestnika otrzymał punkty, Organizator zastrzega sobie możliwość cofnięcia przyznanych Uczestnikowi punktów.
 11. Prawo do cofnięcia przyznanych Uczestnikowi punktów przysługuje również Organizatorowi w przypadku zauważenia przez niego nadużyć lub błędnego przyznania punktów.
 12. Przyznane Uczestnikowi punkty mogą być wymienione przez Uczestnika na nagrody.
 13. Aktualny katalog nagród w Programie dostępny jest za pośrednictwem Aplikacji.
 14. Wartość każdej nagrody wyrażona jest w punktach. Organizator zastrzega sobie możliwość ustalania wartości punktowej nagród w dowolnym czasie w zależności od zmiennych, w szczególności mając na uwadze cenę zakupu, koszty dostawy.
 15. Organizator zastrzega sobie także możliwość aktualizacji katalogu nagród.
 16. Uczestnik posiadający odpowiednią ilość zebranych punktów może po zalogowaniu się do swojego konta lub za pośrednictwem Aplikacjiwybrać i zamówić pod podany adres nagrody, których wartość punktowa nie przekracza ilości punktów zebranych przez Uczestnika.
 17. Po złożeniu zamówienia ilość punktów na koncie Uczestnika zostanie pomniejszona o wartość nagród.
 18. Organizator zastrzega sobie możliwość czasowej zmiany ilości przyznawanych punktów, w szczególności mając na uwadze akcje promocyjne Organizatora, o czym Uczestnicy zostaną powiadomieni.
 19. Nagrody nie podlegają wymianie na pieniądze.
 20. Niewykorzystane punkty podlegają przepadkowi. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego, bądź rzeczowego w zamian za niewykorzystane punkty.
 21. Uczestnik nie może przenieść swoich uprawnień na inne osoby.

 IV. Postępowanie reklamacyjne.

 1. Wszelkie reklamacje mogą być zgłaszane Organizatorowi w terminie 14 dni od wystąpienia okoliczności uzasadniających zgłoszenie reklamacji.
 2. Reklamacje dostarczone po terminie, o którym mowa w ust. 1 nie będą rozpatrywane.
 3. Zgłoszenie reklamacyjne należy wysłać na następujący adres poczty elektronicznej Organizatora: dekerpunkt@bratex.pl.
 4. Reklamacja powinna zawierać:
  1. imię, nazwisko,
  2. numer telefonu,,
  3. wskazanie przyczyny reklamacji
  4. uzasadnienie reklamacji
 5. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni od daty jej otrzymania.
 6. Osoba składająca reklamację zostanie poinformowana o decyzji na adres poczty elektronicznej podany w reklamacji.

V. Przetwarzanie danych osobowych.

 1. Uczestnik Programu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora, zgodnie z przepisami Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, str. 1; dalej: RODO) w celach związanych z uczestnictwem i przeprowadzeniem Programu.
 2. Uczestnik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji o organizowanych akcjach promocyjnych. Poprzez wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji marketingowych Uczestnik wyraża zgodę na przesyłanie mu drogą elektroniczną na podany adres e-mail, poprzez wiadomość na podany numer oraz Aplikację informacji handlowych, w tym informacji o promocjach objętych Programem.
 3. Organizator Programu informuje ,że:
  1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Bratex Dachy Mrzygłód Spółka Komandytowa z siedzibą w Dębicy przy Przemysłowej 22, 39-200 Dębica, wpisana do rejestru przedsiębiorców – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000320498przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 8722225215, email: dekerpunkt@bratex.pl;
  2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 a) RODO w celu uczestnictwa w Programie i mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do tego na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz zawartych umów;
  3. Uczestnicy posiadają prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych;
  4. Uczestnicy posiadają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  5. Niniejsze dane będą przetwarzane przez okres realizacji Programu;
  6. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest fakultatywne, lecz brak ich podania uniemożliwia udział w Programie lub otrzymywanie ofert promocyjnych.

 VI. Postanowienia końcowe.

 1. Niniejszy regulamin podlega prawu polskiemu.
 2. Organizator Programu zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu i warunków Programu w czasie jego trwania.
 3. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Programie w każdym czasie.
 4. Usunięcie konta Uczestnika oznacza równocześnie utratę przez niego uprawnień wynikających z członkostwa w Programie i będzie tożsame z wygaśnięciem członkostwa.