fbpx

Strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych w plikach cookies m.in. w celach statystycznych. W programie służącym do obsługi internetu (przeglądarce internetowej) możesz zmienić ustawienia dotyczące akceptowania plików cookies. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji, wraz ze wskazówkami dotyczącymi zmiany ustawień, można znaleźć w Polityka prywatności.

Polityka prywatności

1.     Informacje ogólne

1.1. Kim jesteśmy?

Jesteśmy Bratex Dachy Mrzygłód Spółka Komandytowa z siedzibą w Dębicy przy ul. Przemysłowej 22, 39-200 Dębica, wpisana do rejestru przedsiębiorców – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000320498 przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 8722225215, email: dekerpunkt@bratex.pl, zwani dalej „Administratorem” albo „My” albo formami pochodnymi. Jesteśmy operatorem Aplikacji mobilnej pn. Deker Punkt.

1.2. Administrator danych osobowych.

W rozumieniu RODO odpowiadamy za przetwarzanie i ochronę Państwa danych osobowych w odniesieniu do wyżej wymienionej Aplikacji. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych należy skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej: dekerpunkt@bratex.pl.

1.3. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.

Podstawową regulacją prawną dotyczącą ochrony danych osobowych jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”).

Informujemy, że ochrona prywatności Użytkowników ma dla nas bardzo duże znaczenie, dlatego też Administrator ogranicza wykorzystanie i zbieranie informacji o Użytkowniku do niezbędnego minimum.

Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie po uprzednim uzyskaniu zgody Użytkownika.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne.

1.4. Niektóre pojęcia używane w niniejszej Polityce Prywatności:

 • Dane Osobowe– w rozumieniu definicji zawartej w art. 4 pkt. 1) RODO, dane osobowe są to informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, adres, dane o lokalizacji oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innej podobnej technologii.
 • Aplikacja – aplikacja mobilna Deker Punkt wykorzystywana przez Użytkownika, umożliwiająca uczestnictwo w programie lojalnościowym Deker Punkt.
 • Użytkownik– każda osoba/podmiot korzystający z aplikacji mobilnej w celu uczestnictwa w programie lojalnościowym Deker Punkt.
 • Usługi– wszystkie usługi wskazane w Regulaminie Aplikacji dostępnej na stronie internetowej www.bratex.pl lub dekerpunkt.bratex.pl oraz w aplikacji mobilnej pn. Deker Punkt, w szczególności udział w programie lojalnościowym.

 

2. Rodzaje i cele przetwarzania danych osobowych

2.1. Rodzaje przetwarzanych danych osobowych:

 • Dane zbierane podczas rejestracji
  Aby Użytkownik mógł skorzystać z Aplikacji będzie musiał pobrać ją zainstalować na urządzeniu mobilnym. Kolejno nastąpi rejestracja, gdzie wymagane będzie podanie Twoich danych osobowych niezbędnych do przeprowadzenia procesu rejestracji, w szczególności takich jak: imię i nazwisko, numer telefonu, a także wskazanie adresu poczty elektronicznej.
 • Dane zbierane podczas korzystania z Usług
  Będą to dane wskazane powyżej, m.in. imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, dane demograficzne;
 • Dane zbierane automatycznie
  Podczas wizyty Użytkownika w Aplikacji zbierane są dane dotyczące tej wizyty, np. lokalizacja, dane o koncie Użytkownika, sieci operatora komórkowego, Aplikacja może również poprosić o dostęp do galerii zdjęć itp.)
 • Kontakt z Administratorem danych osobowych
  Gdy Użytkownik kontaktuje się z Administratorem, będzie poproszony o podanie jego danych osobowych, w celu jego identyfikacji. Są to zazwyczaj dane przedstawione powyżej.

2.2.
Administrator zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych w sposób zgodny z prawem, w zależności od sposobu korzystania przez Użytkownika z Aplikacji, w szczególności w następujących celach:

 • Obsługa rejestracji dokonywanej przez Użytkownika;
 • Uczestnictwo w programie lojalnościowym;
 • Rozpatrywanie reklamacji;

W tym celu dane przetwarzane są głównie po to, aby rekomendować Użytkownikowi usługi i funkcje Aplikacji, a także informować Użytkownika o promocjach i zmianach związanych z działalnością Administratora za pośrednictwem wiadomości elektronicznej (e-mail), wiadomości SMS czy też powiadomieniami PUSH.

 

3. Jakie posiadasz prawa w świetle przepisów RODO

3.1. Prawo dostępu do danych

W każdej chwili Użytkownik ma prawo sprawdzić, które z Twoich danych osobowych przechowujemy. W tym celu możesz do nas napisać na adres mailowy: dekerpunkt@bratex.pl.

3.2. Prawo przenoszenia danych

Użytkownik może zażądać dostarczenia pliku z wyeksportowanym kompletem swoich danych osobowych będących w naszym posiadaniu. Może on także zażądać, aby Administrator przekazał innemu podmiotowi przetwarzane dane osobowe Użytkownika. Powinien w tym celu napisać prośbę do Administratora, wskazując, jakiemu podmiotowi (nazwa i adres) należy przekazać dane osobowe Użytkownika oraz jakie konkretne dane Użytkownika życzy sobie, aby Administrator przekazał. Administrator przekaże, w formie elektronicznej, wskazanemu podmiotowi dane osobowe Użytkownika.

3.3. Prawo usunięcia danych

Użytkownik ma prawo, aby żądać od nas usunięcia całości swoich danych osobowych pozostających w naszym posiadaniu, w sytuacjach i na warunkach określonych w art. 17 RODO.

Nie dotyczy to żadnych danych, które jesteśmy zobligowani zachować ze względów administracyjnych, prawnych albo bezpieczeństwa.

Użytkownik ma także prawo do:

 • poprawienia lub uzupełnienia swoich danych osobowych;
 • zgłoszenia skargi do organu nadzorczego.

3.4.
Użytkownik zawsze posiada uprawnienie do cofnięcia zgody udzielonej na przetwarzanie jego danych osobowych. Nie wpływa to jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

3.5.
Żądanie nieprzetwarzania danych może dotyczyć wskazanego przez Użytkownika konkretnego celu przetwarzania (ograniczenie przetwarzania danych), bądź dotyczyć wszystkich celów przetwarzania danych. Wycofanie zgody co do wszystkich celów przetwarzania spowoduje niemożliwość korzystania z Aplikacji.

3.6.
Użytkownik może w każdej chwili wyrazić sprzeciw przeciwko przetwarzaniu danych osobowych. Sprzeciw nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.

 

4. Okres przechowywania danych osobowych

4.1.
Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika jedynie przez okres niezbędny do spełnienia celu ich przechowywania lub dopóki jest to od niego wymagane zgodnie z przepisami prawa, w szczególności do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji wynikającego z przepisów prawa, w tym obowiązku dotyczącego przechowywania dokumentów księgowych.

4.2.
W razie przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażoną przez Użytkownika zgodę, jego dane będą przechowywane do momentu jej wycofania. W każdej chwili istnieje możliwość wycofania zgód wyrażonych w Aplikacji.

 

5. Udostępnianie danych osobowych osobom trzecim

5.1.
Administrator zastrzega, że mogą zaistnieć okoliczności, w których zdecyduje się on sprzedać albo przenieść całość lub część swojego przedsiębiorstwa lub aktywów. W takim wypadku dane osobowe Użytkowników mogą być przekazane lub udostępnione przez Administratora podmiotom trzecim w ramach oraz w związku z planowaną transakcją. W takich sytuacjach Administrator zapewni zobowiązanie podmiotów trzecich do zapewnienia adekwatnej ochrony dla danych osobowych zebranych za pośrednictwem Aplikacji. Dodatkowo Administrator poinformuje Użytkowników o ww. okolicznościach, a Użytkownikom będzie przysługiwało prawo żądania usunięcia ich danych zgodnie z pkt 3 niniejszego dokumentu.

5.2.
Dane osobowe mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora na podstawie umów zawartych z Administratorem, ale tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji ww. celów, w tym m.in. podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi IT lub inne usługi zapewniające prawidłowe funkcjonowanie Aplikacji, przy czym takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

5.3.
Administrator może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracującym z Administratorem, w zakresie niezbędnym do realizacji Usług np. w celu zamówienia towaru, przygotowania zamówionego towaru, dostarczania przesyłek lub przekazywania informacji handlowych pochodzących od Administratora.

5.4.
Poza celami, wskazanymi w niniejszej Polityce prywatności, dane osobowe Użytkowników nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim, ani przekazywane innym podmiotom, w celu przesyłania materiałów marketingowych tych osób trzecich.

5.5.
Administrator przekazuje dane wyłącznie podmiotom, które wiąże odpowiedni standard bezpieczeństwa.

5.6.
Administrator nie przekazuje danych osobowych Użytkowników poza Europejski Obszar Gospodarczy.

5.7.
Dane osobowe Użytkownika nie będą przedmiotem procesów, w ramach których mogłoby dojść do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

6. Pliki cookies

Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe, które są zapisywane na urządzeniu Użytkownika, gdy korzysta on z Aplikacji. Pliki te są przesyłane przez Aplikację. Każdy plik cookie posiada anonimowy identyfikator i pozwala zidentyfikować urządzenie, w którego pamięci został zapisany przez określony czas (czas, po którym dany plik cookie zostanie usunięty). Pliki cookies są wykorzystywane między innymi do: pomocy w logowaniu Użytkownika (np. zapamiętanie nazwy Użytkownika, jeżeli Użytkownik zarejestruje się lub zaloguje); zapamiętania niektórych preferencji Użytkownika; wsparcia Administratora w ulepszaniu Aplikacji.

W niniejszym przypadku stosowane są pliki cookies właściwe dla sprawnego działania Aplikacji.

 

7. Zmiany w Polityce prywatności.

7.1.
W celu zapewnienia przez Administratora, aby Polityka prywatności spełniała aktualne wymogi nałożone przepisami prawa, zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania w niej zmian w dowolnym czasie. Powyższe ma również zastosowanie w przypadkach, gdy Polityka prywatności wymaga zmian w celu objęcia nią nowych lub zmienionych usług Aplikacji.

7.2.
W każdym przypadku, zalecamy Użytkownikowi czytać regularnie niniejszą Politykę Prywatności, na wypadek wprowadzenia w niej zostały niewielkich zmian lub jakichkolwiek interaktywnych ulepszeń, wykorzystując fakt, że stanowi ona stałe źródło informacji dostępne w aplikacji mobilnej.